M còn 1 số thảm nằm chơi cho bé ss hang new dong gia 50k/1cai hàng thailan ba lo cho be di hoc 100k hang new set do con moi 90 phan tram e co ghi chu tren bang , maxxi di bien cho me 100k con moi 90 phan tram lun nhoé dt 01208910933 co viber