Thanh lý xe máy điện và xe chòi chân cho bé, sử dụng tốt.
Giá xe máy điện: 500k
Giá xe chòi chân: 300k