còn ít em thanh lý nôt xe cũi thả hình. 1 bộ gòm 1 xe vầ 10 khối hình