Ghế mới 100% chỉ co cái th2ung đựng là xấu ơi là xấu do vận chuyển, ghế này thị trường 1200-1600, mình thanh lý 1000k, mẹ nào thích xúc giùm m nhá