Thanh lý ghế ăn ngồi ăn cho bé Fisher price. Có thể cột lên ghế cao cho bé đến 3 tuổi.