Thanh lý đồ bầu đông, hè, thu từ 3 – 9 tháng, hút sữa bằng tay ….