Thanh lý bộ thảm gối nằm hàng tặng của sữa Abbott, còn nguyên trong bao nên mình mượn tạm hình trên mạng