Em có bộ dotcard chuẩn 108 thẻ của glendomain - mới 99% ai có nhu cầu dạy con từ 0-6t học toán theo phương pháp glendomain thì liên hệ với em nhé.