Tình hình là sold gần hết rồi, còn mỗi đệm ngồi có mẹ nào muốn không?