Cần bán em Sony Vaio VPCCW21FX : Máy nữ dùng nên nhìn vẫn còn long lanh, màu đen
System Information
------------------
Time of this report: 8/4/2013, 12:00:45
Machine name: THAOUUU-VAIO
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.120401-1505)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Sony Corporation
System Model: VPCCW21FX
BIOS: BIOS Date: 09/23/09 1143 Ver: 08.00.10
Processor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz (4 CPUs), ~2.1GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4014MB RAM
Page File: 2377MB used, 5649MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
Màn hình bị sọc chéo ( không ảnh hưởng gì , để trắng cả thì có vẻ chói mắt, dùng bình thường)
Pin dùng hơn 1 tiếng
Giá bán 6 triệu
Mua bán tại nhà 0943200186 Đỗ Đức Dục