Hiện nay,trong cả nước đã và đang có hàng loạt dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai nhằm đáp ứng hàng loạt nhu cầu về nhà ở của người dân.Tuy nhiên,đối với khá nhiều người khái niệm nhà ở xã hội vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ.Vậy

Nhà ở xã hội là gì?
Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật Nhà ở và quy định tại Nghị định này mua, thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do Nhà nước quy định.
[IMG][/IMG]
Những đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở xã hội theo quy định:

1.Đối tượng được thuê nhà ở xã hội là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.
2.Người được quy định tại khoản 1 Điều này có thu nhập thấp và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được thuê nhà ở xã hội:
· Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
· Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người;
· Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng hoặc dột nát.
· Các đối tượng và điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội được quy định theo Điều 54 của Luật nhà ở là :Đối tượng và điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội là những trường hợp quy định tại Điều 53 của Luật này. Người được thuê mua nhà ở xã hội phải thanh toán lần đầu 20% giá trị của nhà ở thuê mua.
3.Nhà ở công vụ là nhà ở do Nhà nước đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định tại Điều 60 của Luật Nhà ở và quy định tại Nghị định này thuê trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này.

Chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 15/5/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở.
Theo quy định, khách hàng cá nhân vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua, thuê nhà ở thương mại thuộc đối tượng được vay vốn phải có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua, thuê nhà ở thương mại với chủ đầu tư; trong đó, không quy định chủ đầu tư ký hợp đồng phải là chủ đầu tư cấp 1.
Các khách hàng (thuộc đối tượng được vay theo quy định) có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở với chủ đầu tư cấp 2 cũng cần được cho vay hỗ trợ nhà ở như kiến nghị của Cty là phù hợp.
Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 07/2013/TT-BXD và Thông tư số 11/2013/TT-NHNN để hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ; trong đó, sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp.
[IMG][/IMG]
Đến nay, trên cả nước đã có 64 dự án nhà ở xã hội cho công nhân hoàn thành việc xây dựng với quy mô xây dựng khoảng 20.277 căn hộ; đang tiếp tục triển khai 59 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp với quy mô xây dựng khoảng 66.753 căn hộ