Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Thực hiện theo quy định của Thông tư 09/2016/TT-BTC, Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật cho mọi người được sử dụng:


Liên hệ : Miss Hoa 0946857310
dutoanf1.com/huong-dan-thuc-hien-viec-ap-dung-thong-tu-so-092016tt-btc-trong-phan-mem-du-toan-f1.html