Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thực hiện theo quy định của Thông tư 08/2016/TT-BTC, Phần mềm Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật để cho mọi người được sử dụng kịp thời, các bước thực hiện như sau:
Bước 1: mở bảng “thanh toán theo khối lượng hoàn thành” ở nút ba dấu gạch cuối thanh công cụ dưới màn hình


Bước 2: chọn mẫu thông tư trong danh sách mẫu (có đủ thông tư 86/2011, 28/2012 và 86/2016)


Bước 3: lấy danh sách công tác làm thanh toán từ bảng “công trình”


Bước 4: chọn công tác bằng dấu tích chọn


Bước 5: kết quả tự động được tính toán


Hướng dẫn thực hiện việc áp dụng thông tư số 08/2016/TT-BTC trong Phần mềm Dự toán F1 - Phần mềm Dự Toán F1