Hiện tại Phần mềm dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung của TT06/2016/TT-BXD, xin hướng dẫn để mọi người đang và sẽ sử dụng phần mềm biết cách sử dụng:

1. Chọn tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục2. Kết quả tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục* So sánh với hệ số chi phí chung quy định tại TT06/2016:* So sánh với hệ số thu nhập chịu thuế tính trước quy định tại TT06/2016:3. Trường hợp chi phí chung tính theo chi phí nhân công* Chọn mẫu tương ứng trong phần mềm:* Khi chọn “Chi phí chung theo chi phí nhân công” phần mềm sẽ tự động nội suy kết quả theo TT06/2016:* Kết quả tại bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục”:4. Trường hợp công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và hải đảo:Sửa mẫu Tổng hợp dự toán hạng mục (tương tự như Excel):5. Hệ số “Chi phí trực tiếp” và “Chi phí lán nhà tạm” không còn xuất hiện ở bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục” mà chuyển sang bảng “Hạng mục chung”:* Chi phí trực tiếp quy định tại TT06/2016:* Chi phí lán nhà tạm quy định tại TT06/2016:6. Với bảng “tính giá ca máy” có thay đổi về “hệ số thu hồi thanh lý” so với thông tư 06/2010:

* Quy định tại thông tư 06/2010 về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình:
* Quy định tại thông tư 06/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:* Cách sử dụng trong Phần mềm Dự toán F1:

B1: Đến bảng “Máy thi công” chọn “Tính giá ca máy”:B2: Kết quả:
– Khi chọn theo thông tư 06/2010:– Khi chọn theo thông tư 06/2016:7. Hệ số nhiên liệu phụ

* Trong thông tư 06/2016 quy định điều chỉnh hệ số nhiên liệu phụ trong khoảng:* Cách sử dụng trong Phần mềm Dự toán F1:

- Tại bảng "Bù giá ca máy" nhấp chuột phải chọn "Sửa hệ số nhiên liệu phụ":- Lựa chọn giá trị trong khoảng rồi nhấp "Đồng ý":