do người nhà cho nhưng k dùng đến mới 100% thanh lý cho người cần xài . Liên hệ với mình hangtran.nhinhat@gmail.com