Từ ngày 01/11/2013 - 31/12/2013
+ Tất cả các sản phẩm nôi, giường, cũi của Long Hưng đều giảm 10%