E muốn mua đệm dùng cho mùa đông tới, nghiên cưứ trên mạng thấy mông lung quá, mẹ nào biết giúp e. tầm khoảng 4 triệu đổ lại thôi ạ?