100% cao su thiên nhiên.
Kích thước 21x107cm (đường kính x dài)
Vui lòng liên hệ 0919 919 469 <br>