1344676069232.jpg
kích thước:
110x86cm=650k
140x86cm=750k
1344676168839.jpg 1344676181060.jpg
kích thước:
160x86cm=825k
180x86cm=900k
1344676850422.jpg
kích thước:
190x120=1350k