Con em sang năm lên lớp 3, lớp 8 rồi. Mẹ nào có con vừa xong 2 lớp đó cho em xin bộ sách giáo khoa cũ để làm bộ tham khảo ở nhà nhé. Các mẹ muốn em nhường lại bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cũng được.