• Điều kiện là các bố mẹ phải đang có con và từ 25-45 tuổi.
  • Thời gian chương trình kết thúc: 15/01/2017 (những ghi danh sau thời gian này được coi là không hợp lệ)
  • Thông tin ghi danh hợp lệ là phải có đầu đủ họ tên, số điện thoại di động, email, số chứng minh thư nhân dân và địa chỉ chính xác. (chúng tôi sẽ đối chiếu khi tới nhận quà.)

Link đăng ký nhận quà: Upviral