mình bên trung tâm California gym có dư khoảng 10 bộ đồ tập gym , các kiểu màu sắc giống như hình, hàng tốn kho còn khá mới, bạn nào thích thì trao đồi ngen