có vài bao quần áo em bé và người lớn
cần tặng cho ai cần hoặc từ thiện