Cả nhà ơi!

Mọi người có lều bóng nào còn mới không dùng nữa thanh lý cho mình với.

Mail: wish_linh@yahoo.comcall 0919677122

Thanks