Xem Đáp án môn Vật Lý - KHỐI A của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo -

kỳ thi TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC 2012XEM ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

MÃ ĐỀ 958 - 169- 371-527-683-749-196

Để nhận đáp án môn VẬT LÝ MÃ ĐỀ 958 - 169- 371-527-683-749-196 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp sau:XEM ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ :
HDA VATLY MÃ ĐỀ gửi 8741Ví dụ: Bạn vừa thi xong mon VẬT LÝ mã đề 683 soạn:HDA VATLY 683 gửi 8741Soạn tin để nhận đáp án với các mã đề khác nhau:HDA VATLY 958 gửi 8741

HDA VATLY 859 gửi 8741

HDA VATLY 527 gửi 8741

HDA VATLY 196 gửi 8741

HDA VATLY 371 gửi 8741

HDA VATLY 527 gửi 8741