Theo quy định tại Luật chứng khoán 2006 70/2006/QH11 thì công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:- Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;- Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;- Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.Pháp luật cho phép các công ty là công ty đại chúng được mua lại cổ phiếu của chính mình nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về mua lại cổ phiếu, cụ thể như sau:(1) Đối với công ty đại chúng không có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoánCông ty đại chúng không có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán khi Công ty đại chúng không có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc theo quy định dịch vụ kế toán thuế trọn gói.(2) Đối với công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoánCông ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải công khai thông tin về việc mua lại chậm nhất là bảy ngày, trước ngày thực hiện việc mua lại. Thông tin bao gồm các nội dung sau đây:- Mục đích mua lại;- Số lượng cổ phiếu được mua lại;- Nguồn vốn để mua lại;- Thời gian thực hiện.