Trong sổ kế toán có những loại nào?
Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. sổ kế toán gồm: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.


Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của hình thức kế toán về nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán. Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại sổ tổng hợp (Sô Cái, sổ Nhật ký) quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại sổ kế toán chi tiết, thẻ kế toán chi tiết, báo cáo qua dich vu ke toan thue.


- Sổ kế toán tổng hợp


+ Số Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Trường hợp cần thiết có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế. số liệu trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong một kỳ kế toán.


Sổ Nhật ký phải có đầy đủ các nội dung sau:


• Ngày, tháng ghi sổ;


• Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;


• Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;


• Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.


+ Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán), số liệu trên sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí. Trên Sổ Cái có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.


Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:


• Ngày, tháng ghi sổ;;


• Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;


• Tóm tắt nội dung chủ yếu của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;


• Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo từng nội dung kinh tế (Ghi vào bên Nợ, bên Có các tài khoản).


- Sổ, thẻ kế toán chi tiết


Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà sổ Cái chưa phản ánh được, số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin chi tiết phục vụ cho việc quản lý trong nội bộ đơn vị và việc tính, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán, báo cáo qua dịch vụ kế toán thuế trọn gói.


Sổ kế toán chi tiết có các nội dung sau:


• Tên sổ;


• Ngày, tháng ghi sổ;


• Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;


• Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;


• Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

• Các chỉ tiêu khác căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt mà mỗi mẫu sổ kế toán có những chỉ tiêu quản lý và kết cấu riêng.