Tình hình là còn vài bức tranh chưa đóng khung mọi người ủng hộ em ::
Duyên 01677401520