Đi đâu cũng nghe tiếng cô Nhân vậy nhỉ, giáo viên giỏi có khác