Tìm hiểu tính giá tài sản cố định vô hình


1. Nguyên tắc tính giá TSCĐ vô hình


- Quyền sử dụng đất:


Nguyên giá= chi phí thuê đất hay tiền sử dụng đất trả một lần + chi phí đền bù giải phóng mặt bằng + chi phí san lấp mặt bằng.


- Chi phí nghiên cứu phát triển


Bao gồm chi phí thực tế để chi ra để thực hiện các công việc nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch đầu tư lâu dài ... nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho TCTD, báo cáo qua cong ty dich vu ke toan.

- Phần mềm máy tính:


Nguyên giá= giá mua (ghi trên chứng từ) + chi phí để TSCĐ ở trạng thái sẵn sàng sử dụng + thuế không được hoàn lại - Các khoản giảm giá, chiết khấu(nếu có).- Chi phí chuyển nhượng công nghệ:


Phản ánh các chi phí thực tế đã chi cho việc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức và cá nhân... mà chi phí này có tác dụng phục vụ trực tiếp hoạt động của TCTD. “


° Nguyên giá TSCD thuê tài chính.


Việc xác định nguyên giá TSCĐ thuê tài chính tùy thuộc vào phương thức thuê và dung nghi trên hợp đồng thuê. Trường hợp thuê hai bên chỉ thỏa thuận tổng số tiền thuê phải trả thì bên đi thuê phải tính giá trị hiện tại của TSCĐ để ghi sổ.


• Nguyên giá công cụ dụng cụ xác định tương tự nguyên giá tài sản cố định


Nguyên giá = Giá mua (ghi trên chứng từ) + Các chi phí liên quan trực tiếp trước khi sử dụng + Thuế không được hoàn lại - Các khoản giảm giá, chiết khấu(nếu có).

° Nguyên giá tài sản cố định chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:(1) Đánh giá lại giá trị tài sản cố định theo quy định của pháp luật;


(2) Cải tạo , nâng cấp làm tăng năng lực và kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ;


(3) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài sản cố định.


2. Nguyên tắc kế toán và trình bày báo cáo tài chính _


Ngân hàng kế toán tài sản cố định theo nguyên tắc giá gốc. Thực hiện hạch toán,khi hao tài sản cố định theo Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình, Chuẩn mực số 04- tài sản cố định vô hình.


Ngân hàng căn cứ quy định của Bộ tài chính về tài sản cố định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 01/07/2013 để kế toán khấu hao.


Về trình bày tài sản cố định trên Báo cáo tình hình tài chính ( Bảng cân đối kế toán) tuân thủ nguyên giá gốc: Nguyên giá tài sản cố định và hao mòn tài sản cố định được trình bày riêng. Bên cạnh đó, tài sản cố định tăng giảm trong kỳ được trình bày rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo qua kế toán trọn gói .