http://www.sachtaichinh.org/sachtaic...A3ng_54419.JPG

Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 19x27
Trọng lượng : 1.7KG
Hình thức bìa : CỨNG
Số trang : 550
Giá :325.000 VNĐ


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số 125/CV – CNNXBLĐ ………….o0o…………..

V/v: Giới thiệu sách mới TP.HCM, Ngày 06 tháng 03 năm 2012Kính gửi: Quý cơ quan Đảng, Đoàn thể, Trường học …

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực XD Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, ngày 24-2-2012 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết TW 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách: Thứ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Trong mọi giai đoạn, Đảng ta rất quan tâm đến công tác xây dựng đảng, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, cụ thể: ngày 01-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành QĐ số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng; QĐ số 46-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; QĐ số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và QĐ số 55-QĐ/TW ngày 10-01-2012 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Để giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ Đảng viên kịp thời nắm bắt các văn kiện mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

" TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG – QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV"

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Phần II. Hướng dẫn soạn thảo văn bản và hệ thống mẫu văn bản quan trọng sử dụng trong văn phòng cấp ủy Đảng; Phần III. Quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng bộ, chi bộ cơ sở; Phần IV. Quy định mới nhất về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong tình hình mới; Phần V. Quy định mới nhất về những điều Đảng viên không được làm và công tác quản lý cán bộ Đảng viên; Phần VI. Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật, khen thưởng của Đảng; Phần VII. Quy định mới nhất về chế độ phụ cấp đối với cán bộ Đảng viên; Phần VIII. Nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay.

Sách đẹp, bìa cứng, khổ 19*27 cm, dày 522 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012.

Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

công ty cổ phần sách kế toán tài chính

Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :Tel (08)5.428.2744 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.2744
Website: www.sachtaichinh.org - Email: