Tìm hiểu cách tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

1. Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp


Tổ chức công việc kế toán là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực và chếđộ kế toán để phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chếđộ kiểm tra kế toán, chếđộ bảo quản , lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán, báo cáo qua dich vu ke toan tron goi .


Với vai trò và chức năng thu thập, cung cấp thông tin kinh tế tài chính trong doanh nghiệp nên việc tổ chức toàn bộ công việc kế toán cóảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý ở một doanh nghiệp. Mặt khác nó còn ảnh hưởng đến việc đáp ứng các yêu cầu quản lý khác nhau của các đối tượng có quyền hạn trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước.


Việc tổ chức công việc kế toán khoa học và hợp lý tại doanh nghiệp giúp cho việc tổ chức thu nhận, cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ về tình hình tài sản, biến động của tài sản, tình hình doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh, qua đó làm giảm bớt khối lượng công tác kế toán trùng lặp, tiết kiệm chi phí, đồng thời giúp cho việc kiểm kê, kiểm soát tài sản, nguồn vốn, hoạt động kinh tế, đo lường vàđánh giá hiệu quả kinh tế, xác định lợi ích của nhà nước, của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường...


Nội dung của tổ chức công việc kế toán bao gồm:


- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.


- Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán.

- Tổ chức vận dụng chếđộ chứng từ kế toán.


- Tổ chức thực hiện chếđộ Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị


2. Tổ chức Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán:


Việc lưu trữ và bảo quản Chứng từ kế toán cũng rất là quan trọng, nhằm phục vụ cho các công tác kiểm tra, thanh tra sau này đối với doanh nghiệp. Vì vậy, việc lưu trữ và bảo quản chứng từ cũng có các quy định cụ thể như sau:


- Chứng từ kế toán phải được bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật.


- Chứng từ điện tử phải được in ra giấy để lưu trữ.


- Thời gian lưu trữ chứng từ:


+ Thời hạn 20 năm: đối với tất cả tài liệu kế toán liên quan trực tiếp đến ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính năm, báo cáo qua cong ty dich vu ke toan


+ Thời hạn trên 20 năm: là những tài liệu có tính sử liệu, có ý nghĩa kinh tế, chính trị xã hội đối với đơn vị, ngành, địa phương, như: sổ kế toán tổng hợp, Báo cáo tài chính năm, hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, ...

+ Thời hạn tối thiểu là 5 năm: đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính năm (như phiếu nhập kho,phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi không lưu trong tập chứng từ kế toán của phòng kế toán; báo cáo kế toán hàng ngày, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng...). '