Thanh lí thẻ bơi VIP 30 lượt tại trường Ams.
0912482298