Mình cần thanh lý 6 bàn bida gồm 5 lip và 1 lỗ. Bàn đẹp, phụ kiện đầy đủ.