MỤC LỤCMUA SÁCH LIÊN HỆ:  TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

GIAO SÁCH TẬN NƠI 30 PHÚT TẠI HN VÀ TP.HCM - ĐT: 0923 212 003

Phần thứ nhất............................................ .................................................. ... 5

Bộ luật Lao động VÀ  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.................... 5

1.   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 10/2012/QH13 NGÀY 18-6-2012 CỦA QUỐC HỘI (Có hiệu lực từ ngày 01/5/2013)............................................. ............... 5

2.   LABOR CODE LAW NO 10/2012/QH13 PASSED ON 18JUNE 2012 BY THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALISTREPUBLIC OF VIETNAM     65

3.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương 127

4.   DECREE NO. 49/2013/NG-CP OF THE GOVERNMENT  DATED ON 14-05-2013 Regulating the implementation detail of some clauses i n the Labor Code about salary............................................ ........................................... 132

5.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động........................................... .................................................. ............. 137

6.   DECREE No. 46/2013/ND-CP DATED 10-05-2013 BY THE GOVERNMENT Regulations detailing a number of articles of the Labor Code  about labor disputes.......................................... .................................................. .. 143

7.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động........................................ 149

8.   DECREE NO.45/2013/NN-CP DATED ON 10-5-2013 OF THE GOVERNMENT Regulating in details some articles of Labor law on working hours, break hours and labor safety, occupational safety............................................ ...... 160

9.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của  Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động........................................... .................................................. ............. 171

10. DECREE NO.44/2013/ ND –CP DATED 10-5-2013 OF THE GOVERNMENT Detailing the implementation of a number of articles of the Labor Code  on labor contract.......................................... .................................................. .. 178

11. NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động........................................... ........................................ 185

12. Decree No. 43/2013/NN-CP of the Government  dated May 10th, 2013 Guiding on Article 10 of Union Law on protecting the rights and responsibilities of union in representing and protecting the legitimate rights and interests of laborers.  190

13. NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2013/NĐ-CP NGÀY 08-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ Luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.............................. 195

14. DECREE NO 41/2013/ND-CP MAY 08, 2013 THE GOVERNMENT Detailing the implementation of Article 220 of the Labor code on the list of units using laborers which may not go on strike and the settlement of requests of labor collectives in those units............................................. ......................... 201

Phần thứ hai............................................... ................................................. 207

quy định mới nhất về chế độ tiền Lương,  THÙ LAO, tiền thưởng 207

15. NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu          207

16. NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.............................. 213

17. THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 30-01-2013 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội....................... 222

18. THÔNG TƯ SỐ 29/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 10-12-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động  225

19. CIRCULAR  No. 29/2012/TT-BLDTBXH, DECEMBER 10, 2012 OF THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS Guiding the implementation of region-based minimum wage levels for laborers working for enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and other agencies, organizations employing laborers.............................. 230

20. NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04-12-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động........................................... ........................... 235

21. DECREE No. 103/2012/ND-CP, December 04, 2012 THE GOVERNMENT Stipulating region-based minimum wage levels for laborers working for companies, enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and agencies, organizations employing laborers.............. 241

22. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2012/TTLT-BNV-BTC NGÀY 16-5-2012 CỦA BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.................................... 247

23. THÔNG TƯ SỐ 74/2012/TT-BTC NGÀY 14-5-2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ.......... 251

24. THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 26-04-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu............................................. ..................................... 260

25.CIRCULAR NO 10/2012/TT-BLDTBXH APRIL 26, 2012 LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS ON GUIDING THE APPLICATION OF THE GENERAL MINIMUM WAGE TO STATE-OWNED ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANIES......................................... ......... 263

26. NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12-04-2012  CỦA CHÍNH PHỦ Quy định mức lương tối thiểu chung............................................. ............. 266

27. DECREE NO 31/2012/ND-CP APRIL 12, 2012 THE GOVERNMENT PROVIDING FOR THE COMMON MINIMUM WAGE.................... 269

Phần thứ ba................................................ ................................................. 272

Quy định mới về chế độ phụ cấp, trợ cấp, điều chỉnh lương hưu272

28. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT NGÀY 30-05-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại............................. 272

29. JOINT CIRCULAR NO 13/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT MAY 30, 2012  THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS - THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE REGIME OF ALLOWANCES IN KIND TO EMPLOYEES EXPOSED TO DANGEROUS AND HAZARDOUS WORKING CONDITIONS......... 278

30. THÔNG TƯ SỐ 09/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 26-04-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ............................................. ............................. 284

31. NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2012/NĐ-CP NGÀY 18-04-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc............................................ ....................................... 288

32. NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2012/NĐ-CP NGÀY 15-04-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ phụ cấp công vụ.............................................. ....................... 291

Phần thứ năm.............................................. ................................................ 294

Quy định MỚI NHẤT về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.............................................. .............................................. 294

33. THÔNG TƯ SỐ 04/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 01-03-2013 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.................... 294

34. CIRCULAR No. 04/2013/TT-BLDTBXH ON March 01st 2013 OF THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS AMENDING THE CIRCULAR NO. 32/2010/TT-BLDTBXH DATED OCTOBER 25TH 2010 OF THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS, GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 127/2008/ND-CP DATED DECEMBER 12TH 2008, ELABORATING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON SOCIAL INSURANCE APPLICABLE TO UNEMPLOYMENT INSURANCE......................................... ............................................ 305

35. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC NGÀY 16-1-2012 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm ông tác cơ yếu............................................. .............. 315

36. THÔNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 30-01-2007 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc........ 326

37. CIRCULAR NO. 03/2007/TT-BLDTBXH JANUARY 30, 2007 OF THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE DECREE NO.152/2006/ND-CP DATED DECEMBER 22, 2006 OF THE GOVERNMENT GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON SOCIAL INSURANCE REGARDING COMPULSORY SOCIAL INSURANCE 341

38. NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22-12-2006 CỦA CHÍNH PHỦ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc          357

39. DECREE NO. 152/2006/ND-CP DECEMBER 22, 2006  OF THE GOVERNMENT Guiding a number of articles of the law on social insurance regarding compulsory social insurance......................................... ..... 379

40. NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2009/NĐ-CP NGÀY 27-07-2009 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 403

41. DECREE No. 62/2009/ND-CP July 27, 2009 OF THE GOVERNMENT DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON HEALTH INSURANCE......................................... ............................. 411

MUA SÁCH LIÊN HỆ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

GIAO SÁCH TẬN NƠI 30 PHÚT TẠI HN VÀ TP.HCM - ĐT: 0923 212 003