Quy định chi phí trả trước trong hành chính sự nghiệp

- Chi phí trả trước là chi phí thực tế đã phát sinh nhưng không thể tính toàn bộ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc chi hoạt động hoặc chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước trong một kỳ kế toán mà phải tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.


- Kế toán chi phí trả trước sử dụng các chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ kế toán như:


+ Phiếu chi
+ Phiếu xuất kho
+ Phiếu kê mua hàng
+ Bảng tính khấu hao
+ Bảng phân bổ chi phí trả trước
- Kế toán chi phí trả trước cần tôn trọng một số quy định sau:+ Chi phí trả trước được thực hiện ở các đơn vị có tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và ở các đơn vị sự nghiệp có phát sinh các khoản chi phí trả trước cần phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh (đối với đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh) hoặc chi hoạt động, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước (đối với đơn vị sự nghiệp) theo quy định của chế độ tài chính, , báo cáo qua dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp . .


Thuộc loại chi phí trả trước gồm:


• Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với số lượng nhiều, giá trị lớn và tham gia vào nhiều kỳ kế toán năm nên phải phân bổ dần vào đối tượng chịu chi phí trong nhiều kỳ của đơn vị có hoạt động SXKD hoặc đơn vị sự nghiệp theo quy định của chế độ tài chính;


• Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ một lần quá lớn phải phân bổ trong nhiều năm của đơn vị có hoạt động SXKD;


• Trả trước tiền thuê TSCĐ hoạt động cho nhiều năm (văn phòng làm việc, nhà xưởng, cửa hàng và các TSCĐ khác);


• Chi phí mua các loại bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, bảo hiểm tài chính, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện,...) và các loại lệ phí mà đơn vị mua và trả tiền một lần nhưng phải phân bổ nhiều kỳ kế toán năm của đơn vị có hoạt động SXKD;


• Chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động sự nghiệp, hoạt động theo đơn đặt hàng của Nhà nước cần phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán năm theo quy định của chế độ quản lý tài chính.


+ Căn cứ vào quy định của chế độ tài chính, kế toán phải xác định những khoản chi phí nào cần phải phân bổ để hạch toán vào tài khoản “Chi phí trả trước’ và mở sổ kế toán theo dõi chi tiết từng khoản phải phân bổ, đã phân bổ cho từng năm, cho từng đối tượng chịu chi phí và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí.


+ Việc tính toán để phân bổ chi phí trả trước vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi hoạt động sự nghiệp, chi phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước cho từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ của từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ cho hợp lý, báo cáo qua dịch vụ kế toán.