Phật bà Quan âm thạch anh xanh đẹp không tỳ vết, chất xanh mượt ..Mời các bác thưởng lãm
Liên hệ:0983445686
Nam mô đức Quán Thế Âm
Đạo vàng tỏa sáng vào tâm mọi loài
Chúng sanh điên đảo mê hoài
Tử sanh luân chuyển mệt nhoài tấm thân

Sen vàng ngự ở tại đây
Mỗi ngày nghe pháp để xây đạo đời
Đến khi tâm thức sáng ngời
Sẽ cùng chư phật ngàn đời vãng sanh