Nội dung vận dụng chế độ chứng từ kế toán

1. Lập chứng từ kế toán:
Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính, phát sinh' liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán, chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một số nghiệp vụ kinh tế , tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số.

Chứng từ kế toán phải được lập đủ số-liên theo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, mấy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than.

Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng-từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hơn đặc biệt phải lập thêm nhiều hơn nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết vài lần nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ, báo cáo qua dich vu tu van ke toan .

Các chứng từ kế toán được lập. bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán.

2. Vận dụng hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán:
Hệ thống biểu mẫu chế độ kế toán quy định trong đó hầu hết là các mẫu hướng dẫn, chỉ trừ một số mẫu biểu là bắt buộc. Vì vậy khi tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng trong doanh mục để thiết kế và sử dụng theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, thông qua công ty tư vấn kế toán.

Đối với những chứng từ bắt buộc, Nhà nước đã tiêu chuẩn hóa về quy cách mẫu biểu, chỉ tiêu phản ánh, phương pháp lập, ... thì đơn vị không được tự ý điều chỉnh mẫu biểu. Chẳng , hạn Phiếu Thu, Phiếu Chi, Hóa đơn giá trị gia tăng,...

Đối với chứng từ kế toán hướng dẫn, đây là những chứng từ Nhà nước hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng, đơn vị có thể thêm,bớt theo đặc thù quản lý của mình . Tuy nhiên phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ quy định tại điều 17 luật kế toán Ví dụ: Giấy đề nghị tạm ứng; Phiếu xuất vật tư theo hạn mức,...
.
Khi đã lựa chọn số lượng thích hợp và thiết kế lại những mẫu biểu chứng từ (nếu có, đối với chứng từ hướng dẫn), người đứng đầu phòng kế toán, trình lãnh đạo đơn vị duyệt và ban hành để sử dụng trong toàn đơn vị.