Nội dung lập chỉ tiêu ngoài bảng cân đối
Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.


Mã số 440 - Mã số 300 + Mã số 400


Chỉ tiêu “Tổng cộng Tài sản Mã số 270" = Chỉ tiêu “Tổng cộng nguồn vốn Mã số 440"


- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công


Phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa doanh nghiệp giữ hộ cho các đơn vị, cá nhân khác hoặc giá trị nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp nhận để thực hiện các hợp đồng gia công với các đơn vị, cá nhân khác.


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 002 “Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái.


- Tài sản thuê ngoài


Phản ánh các tài sản doanh nghiệp thuê của các đơn vị, cá nhân khác để sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, không phải dưới hình thức thuê tài chính


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 001 “Tài sản thuê ngoài” trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái, , báo cáo qua dịch vụ kế toán .

- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cượcPhản ánh giá trị hàng hóa doanh, nghiệp nhận của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để bán hộ hoặc bán dưới hình thức ký gửi.


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 003 “Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký Sổ' Cái.


- Nợ khó đòi đã xử lý . Phản ánh các khoản phải thu, đã mất khả năng thu hồi, doanh nghiệp đã xử lý xóa sổ nhưng phải tiếp tục theo dõi để thu hồi.


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 004 "Nợ khó đòi đã xử lý” trên Sổ Cái hoặc Nhật ký sổ cái


-Ngoại tệ các loại


Phản ánh các loại ngoại tệ doanh nghiệp hiện có (tiền thật tiền gửi) theo nguyên tệ từng loại cụ thể như: USD... mỗi loại nguyên tệ ghi một dòng:


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 007 "Ngoại tệ các loại” trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ Cái


- Dự toán chi sự nghiệp, dự án


Phản ánh số dự toán chỉ sự nghiệp, dự án được cơ quan có thẩm quyền và việc rút dự án chỉ sự nghiệp dự án ra sử dụng


Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 008 “Dự toán chi sự nghiệp, dự án” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái, báo cáo qua dich vu ke toan.