Nội dung kế toán sửa chữa lớn TSCD

Công tác sửa chữa lớn TSCĐ của đơn vị có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

1, Theo phương thức tự làm,cácchi phí phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK 241 "Xây dựng cơ bản dở dang" (TK 2413 ) và được theo dõi chi tiết theo từng công trình, từng công tác sửa chữa lớn TSCĐ. Khi phát sinh chi-phí sửa chữa lớn TSCĐ căn cứ vào chứng từ có liên quan, thông qua dịch vụ kế toán , ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413- sửa chữa lớn TSCĐ)
Có các TK 111, 112, 33.1,461, 462, 465,...

Đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động, hoặc Có TK 009 - Dự toán chi chương trình, dự án (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản) (Nếu rút dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án để sửa chữa lớn).

2, Theo phương thức giao thầu sửa chữa lớn, kế toán phản ánh khoản. phải trả cho bên nhận thầu sửa chữa lớn vào bên Có TK 381 "Các khoản phải trả" (3311- Phải trả người cung cấp). Khi nhận được khối lượng sửa chữa lớn do bên nhận thầu bàn giao, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ)
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cungcấp).

3, Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ thuộc nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh để dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì toàn bộ chi phí sửa chữa lớn bao gồm cả thuế GTGT, thông qua dich vu ke toan , ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ) (Gồm cả thuế GTGT)
Có các TK 111, 112, 331,...(Tổng giá thanh toán).

4, Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh dùng cho hoạt động sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, thì chi phí sửa chữa lớn không bao gồm thuế GTGT ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413 không bao gồm, thuế GTGT)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT được
khấu trừ) .
Có các TK 111, 112, 331,...