Thực hiện các công việc:
Kiểm tra toàn bộ tính hợp lý, hợp lệ của từng chứng từ.
Lập Báo cáo Tài chính năm theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất.
Lập báo cáo thuế TNDN năm.
Hoàn thiện sổ sách theo đúng chuẩn mực kế toán.
Lập quyết toán thuế TNDN.
Lập Thuyết minh BCTC năm.
Quyết toán thuế TNCN.
Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí.
Thời gia thực hiện:
- Trong vòng từ 3 đến 5 ngày kể từ ngày Khách Hàng giao toàn bộ sổ sách chứng từ cần thiết.
Cam kết dịch vụ:
- Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
- Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
- Tư vẫn miễn phí các vấn đề liên quanMọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Ms – Yến: 09 1816 2040.
Mail: yenlinh0101@gmail.com