họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hậu
hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, chuyên ngành tiếng pháp sư phạm
l/h: 0993537368