Nhận dạy ngũ pháp tiếng Anh cơ bản và nghe nói. Xin mời liên hệ cô kim anh 01242273107. Học phí là 100ng/buổi.