Nhan day kem tieng pho thông cho nguoi đang đi lam.Va ai co nhu câu cân thông dich vien đê ky ket hop đông hoăc sang công tac tại Trung Quoc.Liên hê Hân Đinh qua sô điên thoai 0995070818.Thanks!