Nghiệp vụ phát sinh phải trả nội bộ


- Hạch toán ở đơn vị cấp dưới:


+ Số tiền phải trả cho cấp trên và các đơn vị nội bộ khác về các khoản nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, phải trả cho người bán, thông qua dich vu ke toan thue.


Nợ các TK 152, 158, 211, 331,...


Có TK 336 - Phải trả nội bộ
+ Tính số lợi nhuận phải nộp về cấp trên:Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối


Có TK 336 - Phải trả nội bộ,


+ Bù trừ giữa các khoản phải thu cấp trên, các đơn vị nội bộ với các khoản phải nộp, phải trả cấp trên và các đơn vị nội bộ:


Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ


Có TK 136 - Phải thu nội bộ
+ Khi trả-tiền cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác:Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ


Có các TK 111, 112,...


- Mua hàng hóa của đơn vị cấp trên:


+ Khi bán hàng hóa căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán ghi:


Nợ các TK 111, 112, 131,...


Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp đơn vị


Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp.


+ Khi nhận được hàng căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:


Nợ các TK 155. 156


Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

Đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra chuyển cho đơn vị cấp trên xác định doanh thu nội bộ:+ Khi đơn vị phụ thuộc nhận được hóa đơn GTGT về số hàng hóa tiêu thụ do đơn vị cấp trên chuyển đến:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ


Có các TK 155, 156, ...


* Trường hợp các doanh nghiệp do điều kiện và yêu cầu quản lý nếu không sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mà sử dụng ngay hóa đơn GTGT, báo cáo qua dịch vụ kế toán thuế trọn gói, khi đơn vị cấp dưới nhận hóa đơn GTGT:


Nợ các TK 155,156, ...


Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ


Có các TK 111, 112, 136,...


Khi bán hàng, ghi:


Nợ các TK 111,.112, 136, ...


Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ


Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp.