Kế toán phân phối lợi nhuận có những phương pháp hạch toán nào?

  • 28 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O975876578
  Địa chỉ: quận 1, hcm
  Tình Trạng: Còn hàng

  Kế toán phân phối lợi nhuận có những phương pháp hạch toán nào?

  - Cuối kỳ hạch toán kết chuyển kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  + Trường hợp lãi
  Nợ TX 911 - Xác định kết quả kinh doanh

  Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
  + Trường hợp lỗ
  Nợ TX 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

  Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  - Tạm chia lãi cho các bên tham gia kinh doanh cho các cổ đông:
  Nợ TK 421 (TK 4211 hoặc 4212)

  Có các TK 3388, 111, 112
  - Trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế (căn cứ vào điều lệ hoặc,chính sách của công ty để trích
  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

  Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
  - Trích hoặc tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế (căn cứ vào điều lệ hoặc chính sách của công ty) ;
  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

  Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  - Xác định số quỹ dự phòng tài chính được trích từ lợi nhuận kết quả kinh doanh, căn cứ vào điều lệ hoặc chính sách của công ty quy định tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính, thông qua dịch vụ kế toán chuyên nghiệp ,ghi:
  Nợ TK 421 (TK 4211 hoặc 4212)

  Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.
  - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế
  Nợ TX 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

  Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4118)
  - Đầu năm kế toán kết chuyển số lợi nhuận chưa phân phối: năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước
  Nợ TX 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

  Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
  - Điều chỉnh tăng thuế TNDN phải nộp khi báo cáo tài chính được duyệt hoặc được kiểm toán:
  + Trường hợp không áp dụng chính sách hồi tố như quy định của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.
  Nợ TK 8211 - Chi phí thuế TNDN hiện hành

  Có TK 3334 - Thuế TNDN
  + Trường hợp áp dụng chính sách hồi tố như quy định của chuẩn inực ke toári số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”:
  Không hạch toán, kế toán sẽ điều chỉnh số dư đầu kỳ của năm hiện tại của các tài khoản liên quan. Chẳng hạn điều chỉnh tăng Số dư Có đầu kỳ TK 3334 - Thuế TNDN và số dư Nợ các TK liên quan như TK 3388: đối với các khoản phải chia cổ đông, hay TK 4211 đối với lợi nhuận chưa phân phối năm trước, hay TX 414: khi đã trích quỹ đầu tư phát triển, hay TK 415: khi đã lập quỹ dự phòng tài chính,..., báo cáo qua dich vu tu van ke toan .

  Chỉnh sửa lần cuối bởi giapnv1994; 03/11/2016 vào lúc 11:20 AM.
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO