Kế toán các khoản thanh toán nội bộ


- Các khoản thanh toán nội bộ là các quan hệ thanh toán giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới không nằm trong phạm vi cấp phát ngân sách.


- Kế toán các khoản thu cần tôn trọng một số quy định sau:


+ Kế toán các khoản thanh toán nội bộ phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có, tình hình biến động của các khoản thanh toán nội bộ phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị, luôn đảm bảo khớp đúng giữa giá trị ghi trên sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán chi tiết của từng đối tượng. Mọi chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch, báo cáo qua dịch vụ kế toán chuyên nghiệp.


+ Kế toán các khoản thanh toán nội bộ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong chế độ quản lý thu nộp hiện hành và các quy định về thủ tục thu, chi, nhập quỹ, xuất quỹ và nguồn kinh phí của Nhà nước.


+ Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới quan hệ thanh toán nội bộ về các khoản phải thu, phải trả giữa đơn vị cấp trên với cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.


Không phản ánh các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới việc cấp kinh phí (Nội dung này được phản ánh trên TK 341).


+ Thanh toán nội bộ phải được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị có quan hệ thanh toán, trong đó phải theo dõi chi tiết từng khoản phải thu, phải trả, đã thu, đã trả.


- Nội dung các khoản thanh toán nội bộ phản ánh vào TK này, gồm:


+ Ở đơn vị cấp trên:


Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định.


Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ.


Các khoản đã chi, trả hộ cấp dưới.


Các khoản cấp trên phải cấp cho cấp dưới.


Các khoản phải thu, phải trả vãng lai khác.


+ Ở đơn vị cấp dưới:


Các khoản nhờ cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ.


Các khoản đã chi, trả hộ cấp trên và đơn vị nội bộ khác.


Các khoản được cấp trên cấp xuống (ngoài kinh phí)


Các khoản phải nộp lên cấp trên.


Các khoản vãng lai khác.


- Kế toán các khoản thu sử dụng các chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ kế toán như:


+ Quyết định phân phối các quỹ


+ Phiếu thu (Số hiệu C30-HD)


+ Phiếu chi (Số hiệu C31-HD)


+ Giấy báo Nợ của ngân hàng


+ Giấy báo Nợ của Kho bạc


+ Giấy báo Có của ngân hàng


+ Giấy báo Có của Kho bạc


+ Phiếu xuất kho y.


+ Biên bản xử lý


+ Các chứng từ kế toán khác.


- Để kế toán các khoản thu, kế toán sử dụng Tài khoản TK 342" Thanh toán nội bộ"


Tài khoản 342 dùng để phản ánh các khoản thu hộ, chi hộ và các khoản thanh toán vãng lai khác không mang tính chất cấp kinh phí giữa các đơn vị nội bộ (giữa các đơn vị cấp trên, cấp dưới và giữa các đơn vị cùng cấp).


- Kế toán các khoản thu được theo dõi trên các số sách kế toán gồm:


+ Sổ chi tiết các tài khoản (Số hiệu S33-H)+ Sổ Cái (Số hiệu S03-H)+ Sổ chi tiết các tài khoản (Số hiệu S33-H)


+ Sổ nhật ký chung (Số hiệu S04-H)


+ Bảng cân đôi sô phát sinh (Số hiệu S05-H)


- Mầu một số số kế toán thường được sử dụng:


+ Sổ cái tài khoản khoản TK 342 - Thanh toán nội bộ: Dùng để ghi chcp các nghiệp vụ kinh tế phát kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau phục vụ cho việc iập Báo cáo tài chính, báo cáo qua dich vu tu van ke toan .