Download bản full sách hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ


sách hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: sách hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. “Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” được biên soạn nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách thuế.

Sách trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán như: kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán tiêu thụ… theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Thông tư có bổ sung sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, và các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành từ trước tới nay.

Đặc biệt tác giả còn đưa ra các ví dụ minh họa trong từng phần thực hành kế toán; ví dụ minh họa tổng hợp, cách ghi sổ theo từng hình thức kế toán: Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung và phương pháp lập báo cáo tài chính, phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net