Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Hà Nội

  • 17 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Thành lập công ty là một trong các bước khởi đầu để khẳng định sự nghiệp. Có mẹ nào muốn thành lập công ty để phát triển ý tưởng của mình, em xin chia một số dịch vụ tư vấn thành lập công ty bên Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư giải pháp doanh nghiệp việt nam như sau:

  1. Trình tự và hồ sơ thành lập công ty nói chung bao gồm các phần như sau:

  a. Trình tự thực hiện

  • Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
  • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  b. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Danh sách thành viên/cổ đông
  • Điều lệ công ty
  • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
  • Sổ đăng ký thành viên/cổ dông sáng lập.
  • Hợp đồng lao động nếu có
  • Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
  • Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên/cổ đông;
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc

  2. Tư vấn thành lập công ty cổ phần

  a. Tư vấn các vấn đề liên quan đến thành lập công ty cổ phần:
  • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
  • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
  • Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
  • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
  • Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
  • Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

  b. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

  - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập

  - Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập.

  - Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:

  + Bản sao hợp lệ đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

  + Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:

  + Bản sao Quyết định thành lập, GCNĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác;

  + Bản sao hợp lệ của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập.

  - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

  - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  3. Tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên

  a. Tư vấn miễn phí các thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên như:

  • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
  • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;
  • Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
  • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
  • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

  b. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 Thành viên

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

  - Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

  - Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của từng đại diện theo uỷ quyền.

  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;

  - Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

  - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

  - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề./.

  4. Tư vấn thành lập công ty TNHH 2 Thành viên

  a. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty TNHH hai thành viên như:

  • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
  • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
  • Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
  • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
  • Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
  • Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

  b. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

  2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Các thành viên sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

  3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên sáng lập phải có:

  a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;

  b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

  4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

  5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  Các mẹ có thể tham khảo thêm về dịch vụ của em tại: http://vntuvanluat.com/dich-vu/tu-va...p-cong-ty.html

  iframe: approve:
  • 201 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #2
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO