Minh nhan day kem cho cac be chuan bi vo lop 1, khu vuc quan 1,3. Cac chi co nhu cau thi lien he minh nha